Disclaimer voor Slotenmaker-holland.nl

Op het gebruik van deze website (https://slotenmaker-holland.nl/) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
Slotenmaker Holland streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Slotenmaker Holland niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Slotenmaker Holland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Slotenmaker Holland en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail
Slotenmaker Holland garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Slotenmaker Holland te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Slotenmaker Holland heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Slotenmaker Holland aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Het gebruik of bekijken van deze site is gratis. Het is u echter niet toegestaan om informatie van deze website te kopiëren of te verspreiden of te gebruiken zonder voorafgaande toestemming. U mag de informatie alleen gebruiken, indien dit geen inbreuk levert op onze rechten.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is het u niet toegestaan enige teksten, beeldmateriaal of ander intellectueel eigendom van Slotenmaker Holland te gebruiken of toe-eigenen. Het intellectueel eigendom van deze website is van Slotenmaker Holland.

Overige informatie

Voor prijzen die staan op de website is het ons toegestaan om deze te wijzigen indien de situatie daar aanleiding toe geeft. Desondanks wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de actuele prijzen. Is het mogelijk dat er fouten- en of wijzigingen plaatsvinden. Dergelijke fouten kunnen geen aanleiding zijn tot een verbintenis of verplichting jegens Slotenmaker Holland. 

De informatie van deze website kan géén beroep op worden gedaan. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de teksten op de website. 

Wie wij zijn

Ons website adres is: https://slotenmaker-holland.nl/

Contact:
info@slotenmaker-holland.nl

Adres:
Sterrebaan 9, 3542 DJ Utrecht

Onze privacyregels

Zie hier onze privacypagina.

Algemene voorwaarden

Zie hier onze algemene voorwaarden