PRIVACYVERKLARING

Slotenmaker Holland respecteert de privacy van haar klanten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Slotenmaker Holland, gevestigd te Sterrebaan 9, 3542 DJ  Utrecht, Kvk-nummer: .

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

  1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Slotenmaker Holland. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
  2. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

Persoonlijke informatie

Onze website houdt geen persoonlijke informatie bij én gebruikt uw gegevens niet voor marketingdoeleinden.

In zoverre wij algemene browsegegevens en statistieken gegevens verzamelen zullen deze geanonimiseerd zijn.

Contactinformatie

Wanneer u contact met ons opneemt gebruiken wij uw contactgegevens, email en telefoon voor de uitvoering van onze diensten.

Wij moeten namelijk contact met u opnemen om de diensten uit te kunnen voeren, een afspraak te maken én om onze dienstverlening mogelijk te maken.

Behalve voor onze dienstverlening, zullen wij nooit gebruik maken van uw contactgegevens. Deze zullen wij ook niet delen met derden.

Contactformulier

Via de contactpagina kunt u een contactformulier invullen, bijvoorbeeld wanneer u een offerte wilt opvragen. De gegevens die u invult worden gebruikt om uw vraag te beantwoorden en contact met u op te nemen. U kunt zelf kiezen om bepaalde informatie wel of niet te verstrekken. De gegevens worden bewaard om de door u gevraagde opdracht of offerte naar u te sturen en uit te voeren.

Google Analytics

Slotenmaker Holland maakt gebruik van meerdere diensten van Google, zoals Google Analytics. Met analytics houden wij bij hoe de website wordt ervaren door gebruikers. Wij hebben hiervoor met Google een privacy overeenkomst afgesloten. Ook anonimiseren wij uw IP-adres. Wij ontvangen dus géén persoonlijke gegevens van u. Wij staan Google ook niet toe om uw gegevens te delen met derden.

Artikel 3 – Doel van de verwerking

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw (geanonimiseerde) persoonsgegevens worden verwerkt voor:

– Marketingdoeleinden

Artikel 4 – Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register. 

Artikel 5 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

  1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via .
  2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 7 – Commerciële aanbiedingen

  1. U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: .
  2. Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden. 

Artikel 8 – Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 9 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 10 – Beveiliging

Onze website maakt gebruik van diverse beveiligingsmethoden om uw gegevens te waarborgen. Die bestaan uit ten minste de volgende handelingen:

  • Wij verzamelen en bewaren geen online gegevens van u
  • Wij maken gebruik van een versleutelde verbinding

SSL Verbinding

Wij versleutelen de informatie die wij met het contactformulier ontvangen. Dat doen wij door middel van de SSL-verbinding van onze website. Uw persoonsgegevens worden hierdoor veilig gesteld van eventuele lekken. Het SSL-certificaat beschermd ook de communicatie tussen de browser en de website. Dit kunt u zien aan de https, en het beveiligingscertificaat bovenaan de website.

Artikel 11 – Contact

Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot: , .

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 01 april 2020 tot nader order. 

Wie wij zijn

Ons websiteadres is: https://slotenmaker-holland.nl/

Contact:
info@slotenmaker-holland.nl

Adres:
Sterrebaan 9, 3542 DJ Utrecht

 

Wettelijke informatie

Voor meer informatie over de wettelijke vereisten omtrent databescherming, kunt u terecht op de Europese website over de General Data Protection Regulation (GDPR)
https://gdpr.eu/

Voor de Nederlandse specifieke wetgeving kunt u hier meer informatie vinden over de AVG.
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/wetten/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens/voldoen-aan-de-avg

https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/avg/de-avg-hoe-zit-het-precies/